De biodiversiteits agenda van Waterschap Zuiderzeeland

Dinsdag 6 juli is de Agenda Biodiversiteit van Waterschap Zuiderzeeland besproken in de Algemene Vergadering van het waterschap. In deze agenda heeft het waterschap de ambitie beschreven om de biodiversiteit in het beheergebied te verbeteren. Ook is uitgewerkt wat het waterschap (met samenwerkingspartners) gaat doen om deze ambities te bereiken en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Wij hebben het waterschap geholpen met de structuur en onderbouwing van de agenda.

Veranderlogica
In onze aanpak was de veranderlogica leidend. We formuleerden de ambitie op het gebied van biodiversiteitsherstel en vertaalden deze naar verschillende subdoelen voor de werkzaamheden van het waterschap. Vervolgens analyseerden we aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze subdoelen te behalen. Is er bijvoorbeeld voldoende kennis beschikbaar? En is er al draagvlak binnen en buiten de organisatie? Als er nog niet aan een voorwaarde wordt voldaan, dan geeft dat aanleiding tot het nemen van maatregelen. Van de beoogde maatregelen hebben we tot slot in kaart gebracht wat de mogelijke kosten van de maatregelen zijn.

Drie ambitieniveau’s
Voor een complex onderwerp als biodiversiteit is nog niet altijd duidelijk wat een gewenste rolinvulling is van het waterschap. Daarom werkten we met ambitieniveaus waar het waterschap een keuze in kan maken: maatschappelijk verantwoord, betrokken of ondernemend. Deze ambitieniveaus geven kleur aan de ambitie, subdoelen en maatregelen waarvoor het waterschap kiest. Door hier een keuzepallet in te creëren kan het waterschap eerst definiëren wat verstaan wordt onder biodiversiteit en de gewenste rolinvulling, voordat er een keuze wordt gemaakt over subdoelen en maatregelen.

Draagvlak
De onderbouwing van de agenda hebben we in nauwe samenwerking met het waterschap opgesteld. Met diverse groepsgesprekken binnen het waterschap zorgden we dat de agenda goed geïntegreerd kan worden in de lopende programma’s. Een bijkomend voordeel is dat de bekendheid van en draagvlak voor de agenda binnen de organisatie zo werd vergroot.

In september neemt het waterschap een besluit over de ambities en doelen van de agenda. We zijn benieuwd waar het waterschap voor kiest.

Anne Marit Popma

Adviseur

Specialist Biodiversiteit

annemarit@bureau7tien.nl
in/anne-marit-popma/
+31 (0) 612766549