Rekenkameronderzoek

Wilt u als lid van een rekenkamer weten of beleid van uw gemeente, waterschap of provincie doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is? Bureau 7TIEN heeft ervaring met rekenkameronderzoek voor (decentrale) overheden. Met rekenkameronderzoek wordt meestal achteraf of ex post bepaald of het gevoerde beleid voldeed aan een aantal vereisten. Daarnaast kan beleidsonderzoek plaatsen voordat het beleid opgesteld wordt. Dit wordt ook wel ex ante onderzoek genoemd. Bureau 7TIEN kan beide typen onderzoek uitvoeren.

Rekenkameronderzoek kijkt vaak ex post naar doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid. Doelmatigheid houdt in dat dat er gekeken wordt of gestelde doelen behaald worden met zo weinig mogelijk financiële en niet-financiële middelen. Wanneer er gekeken wordt naar de doeltreffendheid is het de vraag of beleidsinspanningen en maatregelen leiden tot tot het behalen van de doelen. Tot slot kan ook de rechtmatigheid van beleid worden getoetst; voldoet het opgestelde beleid aan de eisen van geldende wet- en regelgeving?

Wij werken binnen de thema’s klimaatmitigatie en energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit landbouw en natuur en circulaire economie. Voorbeelden van rekenkameronderzoeken die wij eerder uitvoerden zijn Rekenkameronderzoek klimaatadaptatie rekenkamer gemeente SoestSamenwerken aan klimaatadaptatie voor waterschap Rivierenland, Rekenkameronderzoek klimaatadaptatie en -mitigatiebeleid Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bureau 7TIEN heeft ervaring met het uitvoeren van rekenkameronderzoek voor rekenkamers van decentrale overheden waaronder gemeenten en waterschappen. Denkt u dat u een rekenkameronderzoekwilt laten uitvoeren naar een onderwerp binnen een van onze thema’s? Neem dan contact met ons op.

Ervaring en blogs