Ervaring

Klimaatmitigatie en EnergietransitieNieuws

Lessen uit tussenevaluatie Transitievisie Warmte gemeente Ede

Gemeente Ede

In het Klimaatakkoord van 2019 hebben gemeente de regierol van de lokale warmtetransitie aangewezen gekregen. Gemeenten hebben hiervoor een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. In de TVW wordt beschreven wanneer welke wijken of buurten van het aardgas af gaan. De gemeente Ede heeft in 2021 de TVW vastgesteld en herziet deze in 2026. Bureau 7TIEN is gevraagd om de uitvoering van de TVW tussentijds te evalueren.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie: vier leerzame lessen voor effectieve regionale samenwerking

Rekenkamer Waterschap Rivierenland

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies afspraken met elkaar gemaakt om deze opgave gezamenlijk aan te pakken. Regionaal wordt samengewerkt in 45 werkregio’s.  In opdracht van de rekenkamer van het waterschap Rivierenland heeft Bureau 7TIEN samen met PROOF adviseurs  de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie onderzocht. In dit blog delen we vier lessen uit de evaluatie. 

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Biodiversiteit in de instrumenten van het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland

In 2021 hielpen we waterschap Zuiderzeeland met het opstellen van de Agenda biodiversiteit, en het aanpassen van de pachtcontracten. In navolging hiervan vroeg het waterschap ons om te onderzoeken welke aanpassingen in eigen instrumenten mogelijk zijn. Zodat biodiversiteit in het beheergebied versterkt kan worden. De waterschappen hebben tal van instrumenten, en in veel gevallen kunnen hier aanpassingen in worden gemaakt ten behoeve van biodiversiteit.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Evaluatie groenprogramma Duin- en Bollenstreek

Duin- en Bollenstreek

Bureau 7TIEN evalueert samen met Bureau BUITEN het gebiedsprogramma groen van de Duin- en Bollenstreek. In het gebiedsprogramma werken de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen samen aan het versterken van de belevingswaarden en biodiversiteit. Het programma loopt in 2024 af. Daarom is nu behoefte om lessen te formuleren voor een eventueel vervolg.

Klimaatadaptatie

Terugblikken op klimaatadaptatie in Soest

RKC gemeente Soest

Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker. De rekenkamercommissie van de Gemeente Soest heeft Bureau 7TIEN gevraagd om het gevoerde klimaatadaptatiebeleid van de afgelopen jaren te onderzoeken. We gebruiken een gestructureerde aanpak om te bepalen of de genomen maatregelen doelmatig en effectief zijn geweest, onder andere door onze veranderlogica te gebruiken.