Groenbeleid voor alle inwoners

Er is een aantal beleidsthema’s waarbij het mogelijk is om meerdere opgaven tegelijk aan te pakken. Een van deze beleidsthema’s is het gemeentelijk groenbeleid. Groenbeleid gaat onder andere over het beheer, onderhoud en de aanplant van planten binnen het gemeentelijk areaal. Een mooie kans om de gemeente groener in te richten, de lokale biodiversiteit te versterken en de gemeente voor te bereiden op gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en heftige regenval. Omdat er met het vaststellen van het nieuwe beleid ook zichtbare veranderingen voor inwoners zullen zijn hebben we ook een participatietraject doorlopen. In dit blog lees je hoe we dit hebben aangepakt.

Een groenbeleid is bij uitstek geschikt om kansen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie te verzilveren. Er zijn echter meerdere belangen bij het gemeentelijk groen. Met de veranderlogica hebben we deze in kaart gebracht. In Losser gaat het om welzijn en veiligheid, klimaat(adaptatie), Ecologie (biodiversiteit), Economie en cultuur.

Figuur 1. De veranderlogica voor het groenbeleid in Gemeente Losser. We maakten een onderscheid tussen faciliterende beleidsmaatregelen en uitvoeringsmaatregelen. Hierdoor is het voor alle belanghebbenden navolgbaar wat waar precies wordt gedaan. Vervolgens is er per groenelement aangegeven hoe dit wordt beheerd of aangeplant.

Met de veranderlogica als basis zijn we in gesprek gegaan met intern betrokkenen en externe experts op het gebied van de specifieke belangen, zoals agrariërs en lokale dorpsraden en landschapsorganisaties. Zo kwamen we samen tot een aantal gedeelde uitgangspunten waarvoor we maatregelen opstelden. Denk aan faciliterende maatregelen, zoals het opstellen van een communicatiestrategie. Of uitvoeringsmaatregelen voor specifieke groenelementen, zoals planvorming en onderhoud van wadi’s. Vervolgens is dit beleid ter inzage gelegd via meedoen.losser.nl, waar inwoners hun ideeën over het conceptbeleid konden delen.

Uit deze ter inzage kwamen met name reacties op het gebied van welzijn en veiligheid en cultuur (esthetiek). Namelijk dat men het belangrijk vond dat zichtlijnen op kruispunten gemaaid bleven. Een ander aandachtspunt was dat het gemeentelijk groen er niet rommelig of onverzorgd uit kwam te zien. Tot slot werd een aantal tips gegeven met betrekking tot communicatie over het gemeentelijk groen. Deze aandachtspunten hebben we verwerkt in het beleid. Zo hebben we in het beleid ingezet op sinusmaaien. Dat is een beheervorm waarbij vegetatie gefaseerd wordt gemaaid zodat er altijd gewas blijft staan waar fauna gebruik van kan maken. Ook worden randen, zichtlijnen en of paden gemaaid. Op die manier wordt duidelijk gemaakt dat het onderhoud opzettelijk is en geen achterstallig onderhoud is.

Omdat we het belangrijk vonden om de resultaten van de participatieronde terug te koppelen hebben we een oplegger opgesteld. Hierin hebben we teruggegeven wat met de gegeven feedback is gedaan. Deze oplegger is ook te vinden op meedoen.losser.nl. Het nieuwe groenbeleid is vervolgens unaniem aangenomen.

Bent u benieuwd hoe een integraal groenbeleid er in uw gemeente, provincie of waterschap uit kan zien? Neem dan contact op met Anne Marit!

Anne Marit Popma

Adviseur Biodiversiteit
annemarit@bureau7tien.nl
/in/anne-marit-popma/
+31 (0) 612766549