Hoe werken we straks samen aan de Omgevingswet?

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken. Uitgangspunt in de Omgevingswet is immers dat er integraal wordt gewerkt. Dat betekent onder ander dat partijen gezamenlijk beleid en wetgeving moeten vormgeven en dit niet per thema/domein kan. Ook de Rijksoverheid staat voor deze uitdagingen. De Rijkswetgeving die opgaat in de Omgevingswet komt immers van zes verschillende ministeries. Onze adviseur Freek Kuip?ri werkt aan het inrichten van deze toekomstige samenwerking binnen het Rijk.

Ten eerste dient de samenwerking op juridisch vlak te worden ingericht. Als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aanpassing in de wetgeving doet kan het immers niet zo zijn dat deze haaks staat op een aanpassing die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vervolgens doorvoert. Dit geldt voor de inhoud maar ook voor de vorm. De nummering van artikelen moet bijvoorbeeld wel consistent blijven doorlopen.

Ten tweede dient de toekomstige samenwerking in staat te zijn om regels, wetten en andere Omgevingsbesluiten te digitaliseren. Voor de publicatie en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het immers nodig dat de juiste standaarden worden gevolgd (zie onze eerdere ervaring met digitalisering in de Omgevingswet).

Freek adviseert het ministerie van BZK als co?rdinator van de inhoudelijke vormgeving van het team waarin deze samenwerking moet vallen. De ministeries noemen dit het Serviceteam Rijk. Om de inhoudelijke inrichting vorm te geven werkt Freek werkprocessen uit, inventariseert hij welke ondersteunende software nodig is en borgt hij dat alle handleidingen tijdig beschikbaar komen. Dit alles is nodig om ervoor te zorgen dat er in 2021 een pakket ligt op basis waarvan het nieuwe Serviceteam kan gaan werken.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Freek Kuip?ri.

Freek Kuip?ri

Adviseur

Specialist Omgevingswet

freek@bureau7tien.nl
in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137
Niets gevonden.