Impact van digitale regelgeving in de Omgevingswet

E?n van de doelstellingen van de Omgevingswet is om regels digitaal toegankelijker te maken. Voor burgers en voor professionele gebruikers. Om dit mogelijk te maken dienen de wetten, regelingen en andere juridische informatieproducten te worden gedigitaliseerd. Dat is niet eenvoudig. Het betreft immers juridische informatie waarvan moet worden gegarandeerd dat deze correct is. Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk moeten op dezelfde wijze digitaliseren. Daarom zijn standaarden ontwikkeld die dit moeten borgen. Bureau 7TIEN heeft voor het Rijk onderzocht wat de impact van het werken met deze nieuwe standaard is.

Binnen de Omgevingswet heeft het Rijk verschillende juridische instrumenten. Het Rijk kan algemeen geldende regels stellen middels en Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze regels kunnen nader worden gespecificeerd in een Ministeriële Regeling (MR). Voor specifieke projecten, denk aan de uitbreiding van een spoorweg, is het projectbesluit gebruikt worden. Voor al deze instrumenten is binnen de standaard een toepassingsprofiel (TPOD) uitgewerkt.

Om vast te stellen wat het betekent om volgens deze toepassingsprofielen te gaan werken heeft Bureau 7TIEN het IST-SOLL-DELTA-model gebruikt. Ten eerst is de huidige situatie (IST) in kaart gebracht. Dat betekent analyseren hoe regels nu worden bekendgemaakt. Welk proces wordt gevolgd? Welke organisatieonderdelen zijn betrokken? Welke techniek wordt gebruikt? En wat zijn de financiële consequenties? Vervolgens is de toekomstige situatie (SOLL) geschetst. Hoe zien proces, organisatie, techniek en kosten er in de toekomstige situatie uit. Dit is lastig omdat het nog niet precies duidelijk is hoe in de toekomst zal moeten worden gewerkt. Tot slot is de toekomstige situatie vergeleken met de huidige situatie om het verschil (DELTA) te bepalen.

Uiteindelijk kan met een dergelijke impactanalyse antwoord worden gegeven op de vraag of de standaard bruikbaar is voor het Rijk en wat de impact hiervan is. Deze informatie is gebruikt om te bepalen of de standaard bestuurlijk kan worden vastgesteld. Na bestuurlijke vaststelling zijn de gemeenten, de provincies, de waterschappen en het Rijk aan de beurt om de juridische informatie volgens de standaard aan te leveren. De juridische correctheid en uniformiteit kunnen dan worden geborgd.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Freek Kuipéri.

Freek Kuipéri

Adviseur

Specialist Omgevingswet

freek@bureau7tien.nl
in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137
Niets gevonden.