Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering worden ook in Nederland steeds zichtbaarder. Zo hebben we te maken met meer hevige regenbuien, langdurige periodes van droogte, extreme hitte en natuurbranden. Een grote uitdaging is om de leefomgeving zo in te richten dat we om kunnen gaan met deze gevolgen. Bureau 7TIEN helpt overheden hiermee door klimaatadaptatiebeleid op te stellen en te evalueren.  

Traditioneel zijn we in Nederland gewent om water te sturen. Klimaatadaptatie wordt dan ook vaak vanuit de wateropgave benaderd: hoe voeren we het water sneller af of hoe houden we het langer vast? Deze aanpak heeft echter ook het risico dat we het vraagstuk eenzijdig benaderen. De klimaatadaptatie opgave is namelijk breder dan alleen het waterdomein. Opgaven als hitte en soortenadaptatie krijgen daarbij minder aandacht. Ook wordt vanuit de waterhoek vaak met de, traditioneel sterke, ingenieursblik naar vraagstukken gekeken. Potentiële oplossingen op het vlak van gedragsverandering of buiten het waterdomein dreigen dan niet overwogen te worden.  

Bij Bureau 7TIEN gebruiken we daarom de veranderlogica om het klimaatadaptatiebeleid integraal in beeld te brengen en alle instrumenten zorgvuldig af te wegen. Dat betekent ten eerste dat de verbinding wordt gelegd met alle relevante beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, groenbeleid en wonen. Ten tweede inventariseren we mogelijke instrumenten op het gebied van technologie, financiële prikkels, gedragsverandering en wet- en regelgeving. Met die vier pijlers staat een totaal beeld van mogelijke beleidsknoppen om aan te draaien zodat kan worden afgewogen welke ingreep meest doeltreffend en doelmatig is.  

We helpen overheden op basis van deze veranderlogica vooraf met het komen tot klimaatadaptatiebeleid maar we passen dit ook toe om de effectiviteit van het beleid te evalueren en tot verbeterinzichten te komen. Daarbij zetten we onze ervaring met participatie en stakeholdermanagement in om zowel vooraf als bij het evalueren tot een gedragen eindproduct.  

Wilt u meer weten over onze aanpak of heeft u een vraag over klimaatadaptatiebeleid? Neem dan contact op met Freek Kuipéri 

Freek Kuipéri

Adviseur

Specialist klimaatadaptatie

freek@bureau7tien.nl
in/freekkuiperi/
+31 (0) 613354453

Ervaring