Opstellen Klimaatagenda Waterschap Zuiderzeeland 

Extreme regenval, hittegolven, langdurige droogte of juist lange periodes van neerslag. We merken al steeds meer van de effecten van klimaatverandering en zullen in de toekomst steeds meer hiervan ervaren. Ook voor het Waterschap Zuiderzeeland is dit relevant. Het waterschap heeft daarom besloten een Klimaatagenda op te stellen. Bureau 7TIEN is gevraagd om deze agenda met het waterschap op te stellen. 

We hebben de veranderlogica ingezet om te komen tot heldere doelstellingen en structurering van de agenda. De agenda is onder te verdelen in drie onderdelen:

  • Klimaatadaptatie: voorbereid zijn op extremere weerscondities door aanpassingen te doen in en de ruimtelijke inrichting.  
  • Klimaatmitigatie: het tegengaan van de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen in te perken.  
  • De circulariteit: een transitie van de lineaire economie naar een kringloopeconomie.

Voor deze drie onderdelen hebben we de vastgestelde interne (vanuit het waterschap eerder geformuleerde) doelstellingen en externe doelstellingen (zoals internationale en nationale doelstellingen) weergegeven. We hebben daarnaast inzichtelijk gemaakt waar het waterschap nu staat en welke stappen mogelijk zijn. Vervolgens hebben we met diverse brainstormsessies inzicht gegeven in mogelijke rolinvullingen van het waterschap per onderdeel. Tot slot hebben we gesprekken gevoerd met een brede groep betrokkenen binnen het waterschap over geformuleerde ambities, de huidige situatie en voorbeelden van maatregelen. 

Het eindproduct is een structuur die het waterschap kan helpen in het maken van keuzes over de klimaatagenda. Kenmerkend aan onze aanpak is een bondige, grafische weergave door middel van visualisaties. Tekstuele uitleg en onderbouwing hebben we in een losse achtergrondnotitie opgeleverd. Door nauw met onze opdrachtgever samen te werken, sloot het product aan op de verwachtingen en kwamen we niet voor verrassingen te staan.

Werkt u ook aan een transitie op het gebied van duurzaamheid? En kunt u daar wat hulp bij gebruiken? Bijvoorbeeld in structurering van uw plannen, het creëren van (burger of organisatie) draagvlak of in het berekenen van de impact en kosten van maatregelen? Neem dan contact met ons op!   

Anne Marit Popma

Adviseur
annemarit@bureau7tien.nl
in/anne-marit-popma/
+31 (0) 612766549