Theory of Change

We hebben een Theory of Change gebruikt om onze missie en impact inzichtelijk te maken. Zie voor meer informatie over de Theory of Change het Impact Pad. Een Theory of Change geeft aan welke veranderingen we teweeg willen brengen in de samenleving en met welke strategie. Wil je meer weten over onze impact first strategie? Zie het document Bureau 7TIEN als sociale onderneming.

Probleemstelling

Bureau 7TIEN ziet grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de wereld van nu en in de toekomst. De maatschappij overschrijdt vijf van de negen planetaire grenzen. We verbruiken als mensheid 1,7 aardes per jaar. Nederland verbruikt zelfs drie aardes per jaar. De relatie tussen mens en aarde is uit balans, met als resultaat dat onze benodigdheden het voortbestaan van toekomstige generaties in de weg staan.

Bureau 7TIEN ziet binnen deze verstoorde relatie drie grote problemen binnen haar vakgebieden, namelijk: klimaatverandering; biodiversiteitsverlies, en de lineaire economie. Deze problemen zijn ongestructureerde problemen of ‘wicked problems’. Problemen die zo groot en ingewikkeld zijn dat er vanuit verschillende hoeken (overheid, bedrijfsleven en non-profitorganisaties) transities en samenwerkingen nodig zijn om tot oplossingen te komen.

Daarnaast ziet Bureau 7TIEN, als het gaat om deze complexe problemen, veel uitdagingen en kansen voor overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Vanuit hun invloedssfeer en verantwoordelijkheid kunnen zij de drie bovenstaande duurzaamheidsuitdagingen effectief aanpakken. Daarom hebben wij als adviesbureau ervoor gekozen om vanuit deze twee sporen te werken aan de drie grote problemen die kenmerkend zijn voor de verstoorde balans tussen mens en aarde.

Spoor 1: overheden

Overheden zijn goed in het stellen van ambities. Het behalen van deze ambities lukt echter vaak niet. We zien dat maatregelen vaak symbolisch zijn of dat er maatregelen worden gekozen met die de minste inspanning kosten (laaghangend fruit), waardoor niet fundamenteel aan het behalen van de doelstellingen wordt voldaan. Overheden kunnen een transitie versnellen door op verschillende aspecten van de duurzaamheidsuitdagingen in te grijpen:

  • Kennis: het is van belang dat er voldoende kennis over het onderwerp beschikbaar is. Hier kan een overheid op inspelen met behulp van kennisontwikkeling, kennisborging of samenwerkingen.
  • Middelen en businesscase: er moeten voldoende middelen of een businesscase beschikbaar zijn om een transitie te kunnen doormaken. Een overheid kan hier op ingrijpen met subsidies of door als eerste inkoper te fungeren. Een overheid kan ook niet-duurzame praktijken minder winstgevend maken. Dit gebeurt vaak via wet- en regelgeving.
  • Draagvlak: een transitie heeft draagvlak nodig. Een overheid kan dit draagvlak stimuleren met behulp van campagnes. Ze kan ook het draagvlak voor niet-duurzame zaken verlagen met behulp van campagnes.
  • Wet- en regelgeving: een overheid heeft de macht om kaders te stellen. Met behulp van wet- en regelgeving kunnen duurzame praktijken worden gestimuleerd en niet duurzame praktijken worden afgebouwd.

Door maatregelen te nemen die bijdragen aan de bovenstaande vereisten kan een overheid grip krijgen op een transitie. Het doorgronden van de juiste combinatie van maatregelen vergt een integrale manier van denken die in sommige gevallen nog ontbreekt. Bureau 7TIEN helpt overheden met het doorgronden van deze duurzaamheids- en transitievraagstukken en helpt hen met het verwezenlijken van gestelde ambities.

Spoor 2: maatschappelijke innovaties

Overheden kunnen een duurzaamheidstransitie niet in hun eentje doormaken. Ze hebben bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de lineaire economie aan te pakken. Bedrijven hebben de capaciteit om de huidige businessmodellen te verduurzamen en nieuwe innovaties te vermarkten. Maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de publieke zaak vanuit maatschappelijk initiatief. Beide partijen kunnen de duurzaamheidstransitie verder helpen met behulp van businessmodellen, producten of innovatieve ideeën. We noemen de bedrijven en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie maatschappelijke innovaties.

Het is niet vanzelfsprekend deze maatschappelijke innovaties direct het licht zien en worden opgeschaald. De huidige maatschappij is mogelijk nog niet klaar voor dit concept of het concept nog niet klaar voor de huidige maatschappij. Deze concepten en innovaties kunnen tegen een grote hoeveelheid barrières aanlopen. Deze barrières hebben vaak hun herkomst in de eerdergenoemde aangrijpingspunten voor beleid (kennis, middelen en businesscase, draagvlak, en wet- en regelgeving), of hebben te maken met onvoldoende mankracht om naast bestaande werkzaamheden te werken aan het vergroten van de positieve invloed.

Om deze barrières de baas te worden en maatschappelijke innovaties verder te helpen is de juiste ondersteuning nodig. Met onze kennis en kunde helpen we maatschappelijke innovaties te professionaliseren en bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld.

Activiteiten

Bureau 7TIEN voert een scala aan activiteiten uit om aan bovenstaande probleemstelling te werken. Onze activiteiten met betrekking tot overheden zijn als volgt: we stellen plannen op; voeren haalbaarheidsonderzoeken uit; analyseren data; begeleiden programma’s en projecten en beantwoorden monitorings- en evaluatievragen. Met betrekking tot maatschappelijke innovaties doen we het volgende: we brengen structuur aan; experimenteren; vinden financiering en zorgen voor zakelijk leiderschap. Ook kunnen we deelnemen in een Raad van Advies (RvA) of Raad van Toezicht (RvT).

Volgens onze visie en ervaring leiden bovengenoemde activiteiten tot de volgende directe uitkomsten voor overheden: uitlegbaar en transparant beleid; geïmplementeerd duurzaamheidsbeleid; integraal advies en samenwerkingsverbanden. Met deze uitkomsten stuurt Bureau 7TIEN aan op de gewenste korte termijnveranderingen bij overheden.

Op het gebied van de maatschappelijke innovaties, beogen we de volgende uitkomsten: opgeschaalde innovaties, getoetste concepten, een versnelde ontwikkeling van beginnende bedrijven, en geprofessionaliseerde organisaties. Deze verbeterde innovaties, concepten, bedrijven en organisaties bevinden zich allemaal op één of meerdere van de drie hogere effecten. Samen dragen deze uitkomsten bij aan de gewenste korte termijnverandering bij maatschappelijke innovaties.

Gewenste korte termijnverandering

De eerdergenoemde activiteiten en uitkomsten dragen bij aan de korte termijnverandering die we voor ogen hebben. Op korte termijn willen we de duurzaamheidstransitie vanuit overheid en organisaties versnellen. We verwezenlijken deze ambities op twee sporen: we dragen bij aan robuust en effectief overheidsbeleid met draagvlak en we helpen maatschappelijke innovaties met meer impact maken. De reden dat we dit op twee sporen doen heeft te maken met onze probleemstelling: veel overheden en organisaties hebben niet de benodigde integrale benadering of lopen tegen barrières aan, terwijl ze met hun invloed en aanpak juist zoveel in de duurzaamheidstransitie kunnen betekenen.

Gewenste lange termijneffect

Bureau 7TIEN wil een katalysator zijn om de verstoorde balans tussen mens en aarde te verbeteren. Het hoogste effect wat we willen bewerkstelligen, is een toekomstbestendige relatie tussen mens en aarde. Binnen dit overkoepelend thema, werken we richting een circulaire economie, een biodiverse leefomgeving, en het tegengaan van klimaatverandering. Met onze activiteiten en directe en indirecte uitkomsten daarvan, beogen we bij te dragen aan deze grote, brede en uitdagende lange termijn doelstelling. Belangrijk om te noemen is dat als onze activiteiten binnen deze drie thema’s vallen. Hier maken we dus een bewuste keuze in.