Natuurinclusieve landbouw: Inventarisatie kennisplatforms en praktijknetwerken

Het Collectief Natuurinclusief werkt op tien verschillende domeinen aan de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Eén van deze domeinen is landbouw. Samen met de domeintrekkers Landbouw van het Collectief Natuurinclusief werkt Bureau 7TIEN de komende tijd aan een inventarisatie van de bestaande kennisplatforms en praktijknetwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Wat is het huidige aanbod, waar zijn de platforms en netwerken actief en waar zit misschien overlap of juist blinde vlekken? De beantwoording van deze en andere vragen geeft duidelijkheid over wat er al is en welke kansen er zijn voor uitbereiding. Naast de inventarisatie werken we daarom aan een blauwdruk die weergeeft hoe de kennisinfrastructuur voor natuurinclusieve landbouw in Nederland verder ontwikkeld kan worden.

Natuurinclusieve landbouw
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving en deze integreert die in de bedrijfsvoering. In een eerdere blog schreven we dat deze vorm van landbouw één van de oplossingsrichtingen kan zijn voor de problemen veroorzaakt door intensieve landbouw. Door landbouw en natuur met elkaar te versterken wordt de omliggende natuur minder belast, worden natuurlijke processen benut en kan de natuur zelfs verrijkt worden. Ook kan het bijdragen aan het verdienvermogen van de boer en sluit het goed aan op de groeiende maatschappelijk vraag naar duurzame voedselproductie.

Om deze vorm van landbouw in Nederland te stimuleren is kennis noodzakelijk. Kennis kan onder meer worden ontwikkeld en verspreid via platforms en netwerken, in samenwerking tussen ketenpartners, kennisinstellingen en overheden.

Kennisplatforms en praktijknetwerken
Maar wat verstaan we onder kennisplatforms en praktijknetwerken? Kennisplatforms zijn platforms ontworpen om kennis te delen over natuurinclusieve landbouw. Kennis kan zowel online via een website of met offlineactiviteiten uitgewisseld worden. Waar kennisplatforms zich richten op kennisuitwisseling tussen verschillende stakeholders, zijn praktijknetwerken juist voornamelijk gericht op het ontwikkelen van kennis. Daarbij zijn de deelnemers van een kennisplatform of praktijknetwerk niet uitsluitend agrariërs, maar ook andere partijen zoals onderwijs- of onderzoeksinstellingen, overheden en andere ketenpartijen.

De inventarisatie en blauwdruk moeten breed toegankelijk en toepasbaar zijn en de voordelen van natuurinclusiviteit zichtbaar en deelbaar maken. Daarvoor gaan we in gesprek met provincies, praktijknetwerken en kennisplatforms, om samen knelpunten en succesfactoren te identificeren waardoor we platforms en netwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw verder kunnen ontwikkelen.

Wil u meer weten over kennisplatforms en praktijknetwerken voor natuurinclusieve landbouw? Neem dan contact op met Wieke.

Wieke Meijer

Adviseur
wieke@bureau7tien.nl
in/wiekemeijer/