Privacyverklaring Bureau 7TIEN

11 oktober 2021

Bureau 7TIEN B.V. , gevestigd aan de Vondellaan 64 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij houden de volgende eisen van de privacywetgeving in acht:

 • Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • Wij beperken de verzameling van persoonsgegevens tot de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming wanneer deze volgens de wet is vereist
 • Wij hebben passende maatregelen in plaats om uw persoonsgegevens te beschermen
 • Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het door de opdrachtgever aangegeven doeleinde

Middels deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel deze worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bureau 7TIEN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij verwerken tevens de in het kader van de uitvoering van onze opdrachten verkregen persoonsgegevens. Voor deze persoonsgegevens zijn wij geen verwerkingsverantwoordelijke en sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met onze opdrachtgever(s).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureau 7TIEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen voor de uitvoer of rapportage van een onderzoek
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bureau 7TIEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de genoemde persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u in dienst treedt of wanneer wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren. In dit geval bewaren wij deze persoonsgegevens maximaal een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau 7TIEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau 7TIEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Partijen waarmee wij mogelijk persoonsgegevens delen:

 • Partij voor facturering
 • Onderaannemers ten behoeve van de uitvoer van opdrachten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau 7TIEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jesse@bureau7tien.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bureau 7TIEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau 7TIEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere met behulp van de volgende maatregelen:

 • We zorgen dan uitgaande netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL)
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
 • Onze gegevens bevinden zich op Europese servers
 • We verplichten twee factor authenticatie (2FA) bij het inloggen op onze werkomgeving

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Jesse@bureau7tien.nl

bureau7tien.nl
Vondellaan 64
3521 GH Utrecht
Nederland