Terugblikken op klimaatadaptatie in Soest

Klimaatverandering is niet langer een dreiging die we kunnen negeren. We zien het overal om ons heen en ervaren de extremere weersomstandigheden. Hoe kun je als gemeente omgaan met de gevolgen van klimaatverandering? Soms is het nodig om de leefomgeving aan te passen, in andere gevallen krijgt de gemeente nieuwe taken of worden taakomschrijvingen herzien. De rekenkamercommissie van de gemeente Soest heeft Bureau 7TIEN gevraagd het klimaatadaptatiebeleid van de afgelopen vijf jaar onder de loep te nemen.

Klimaatbestendig en waterrobuust
Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weer; hevige regen, langdurige droogte, en hitte. We moeten dus maatregelen nemen om ons aan te passen aan deze veranderende realiteit. Gemeenten hebben zich gecommitteerd aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050, via het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Ook de Gemeente Soest heeft de afgelopen jaren verschillende stappen ondernomen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar welke maatregelen zijn er precies genomen? En hebben deze maatregelen het gewenste effect gehad?

Onze aanpak
Een gemeente kan op verschillende manieren bijdragen aan klimaatadaptatie. Dit kan variëren van het doen van aanpassingen in het watersysteem en de openbare ruimte. Of door het stimuleren van bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te nemen, zoals het afkoppelen regenwatergoten van het vuilwaterriool of het aanleggen van een groen dak of een regenton. Om de effectiviteit en doelmatigheid van deze maatregelen te beoordelen, hanteren we bij Bureau 7TIEN een gestructureerde aanpak.

  1. Cirkels van Sturing: We maken onderscheid tussen maatregelen die de gemeente zelf neemt en maatregelen waarbij derden, zoals bewoners en bedrijven, worden gestimuleerd om actie te ondernemen.
  2. Veranderlogica: We kijken met behulp van de veranderlogica naar alle factoren die nodig zijn om verandering te bewerkstelligen. Grijpt het beleid aan op de juiste benodigde transities op het gebied van draagvlak, kennis, middelen en wet- en regelgeving? We analyseren welke inspanningen de gemeente heeft geleverd en onderzoeken of er mogelijk effectievere en efficiëntere benaderingen zijn.
  3. Objectief Normenkader: Ten slotte gebruiken we een objectief normenkader om ook op een kwalitatieve wijze de maatregelen te kunnen beoordelen op effectiviteit en doelmatigheid.

Heeft uw vragen over onze aanpak of over klimaatadaptatiebeleid in uw gemeente? Neem dan contact op met Freek!

Freek Kuipéri

Adviseur
freek@bureau7tien.nl
/in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137