Zonneparken in Lochem: eerste stap gezet, nu bijsturen

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. In de plannen komen niet alleen zonnepanelen op daken voor, maar ook zonneparken. In de gemeente Lochem zijn ze hier al mee begonnen. Wij onderzochten samen met KWINK groep wat goed gaat en wat er beter kan met betrekking tot zonneparken in Lochem. Een uitgelezen kans voor Lochem en voor andere gemeenten om te leren.

Hoe is de vergunningverlening voor de eerste 100 ha zonnepark verlopen en op welke punten kan het beleidskader verbeterd worden? Dat is de vraag die centraal stond in het onderzoek naar het Lochemse beleid voor grootschalige zonne-energie. We hebben dit onderzocht door documenten te analyseren en gesprekken met alle belangrijke stakeholders te voeren. Van omwonende tot netbeheerder en van ontwikkelaar tot wethouder.

Lochem is vooruitstrevend met de grootschalige opwek van zonne-energie en heeft in 2018 een beleidskader opgesteld. Dit heeft er mede toe geleid dat binnen twee jaar 60 hectare is vergund en nog eens 30 hectare in voorbereiding is. Tegelijkertijd concluderen we dat in het beleidskader veel ruimte voor initiatiefnemers is. Met name over het betrekken van omwonenden, financiële participatie en locatiekeuze is het beleidskader niet concreet. Dit leidt tot onrust in de gemeente. We doen daarom verschillende aanbevelingen waarvan dit de belangrijkste zijn:

  1. Neem duidelijke eisen op aan financiële participatie. Bij geen van de vergunde zonneparken wordt mee-geënvesteerd door omwonenden. Het klimaatakkoord bevat het streven om minimaal 50% van zonneparken eigendom te laten zijn van de lokale gemeenschap. Wij stellen voor om deze eis op te nemen in het beleidskader met als toetsinstrument: voldoe of leg uit.
  2. Kom met inwoners tot concrete zoekgebieden voor opwek van hernieuwbare energie. De zoekgebieden in het beleidskader zijn nu relatief groot. Projectontwikkelaars kiezen dan een locatie op basis van het energienet en afspraken met grondeigenaren. Inwoners hebben daarbij het gevoel niet te kunnen meepraten over de locatie en vragen zich af of de zonneparken wel op de juiste locatie komen. Wij bevelen de gemeente aan de zoekgebieden te concretiseren door met inwoners het gesprek aan te gaan over waar wel en waar geen zonneparken of andere vormen van energieopwekking (bijvoorbeeld windmolens), mogelijk zijn. Daarbij adviseren we gebruik te maken van “joint fact finding” en de zonnelader.

Het volledige onderzoek met onze aanbevelingen lezen en de poster kun je onder de links vinden. Is jouw gemeente bezig met het ontwikkelen of herijken van beleid op het gebied van duurzame-energie? Neem dan contact op met Freek Kuipéri, wij kunnen je ongetwijfeld helpen.

Freek Kuipéri

Adviseur

Specialist klimaat- en energie

in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137
Menu