Bureau 7TIEN helpt IenW met inzicht in structuur en voortgang programma Water en Bodem Sturend

‘Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes.’ Dat was de titel van het nieuwsbericht over het aannemen van de kamerbrief. Of het nu gaat om de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, woningbouw of natuurbehoud, overal spelen water en bodem een belangrijke rol. Met deze kamerbrief stuurt het ministerie van ministerie van infrastructuur en Waterstaat aan op een zwaardere weging van het bodem en waterbelang. Waarbij zijn een onderscheid maakt tussen 8 thema’s 33 structurerende keuzes en een hoeveelheid maatregelen. Om inzicht te krijgen in de structuur en de voortgang van de kamerbrief, heeft IenW aan Bureau 7TIEN gevraagd een dashboard te ontwikkelen.

Kamerbrief Water en Bodem Sturend
Eind 2022 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief verstuurd waarin de keuzes en maatregelen om water en bodem sturend te maken zijn uitgewerkt. Deze keuze en maatregelen gaan over acht thema’s: Ruimte voor water, Bodem, Voldoende water, Schoon en gezond water, Bebouwd gebied, Hoge zandgronden, Laagveengebieden en Verzilting kustgebieden. Binnen ieder thema vallen een aantal structurerende keuzes. Deze zijn bijvoorbeeld: “SK7 – Ruimte voor vasthouden, bergen en afvoeren van water in ruimtelijke inrichting”, “SK10 – Geen bebouwing uiterwaarden” of “SK11 – Actualisatie reserveringszones”. In totaal zijn er 33 structurerende keuzes. Onder deze keuzes zijn een aantal maatregelen geschaard, denk bijvoorbeeld aan de maatregel “M1.1.08 – Aanwijzen zoetwaterbuffers en 2de aanvoer IJmeer” onder de structurerende keuze “SK7 – Ruimte voor vasthouden, bergen en afvoeren van water in ruimtelijke inrichting”.

Gezien de breedte van de aanpak werken er op het ministerie verschillende directies, afdelingen en teams aan de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Dit maakt het extra lastig om te volgen wat de status van de uitvoering is en waar meer inzet nodig is.

Hier een voorbeeld vanhoe de structuur van de kamerbrief er uit ziet. De mijlpalen stonden niet in de brief gespecificieerd, deze zijn later opgehaald tijdens de gesprekken met de medewerkers.

Complexe puzzel
Met deze puzzel mochten wij aan de slag. Allereerst door de structuur van het programma water en bodem sturend en de structuur van alle directies, afdelingen en teams die hieraan werken te doorgronden. Vervolgens hebben we per maatregel opgehaald wat de status is en welke mijlpalen dienen te worden bereikt om de maatregel te implementeren. Want slechte input is slechte output. Dit was een complexe puzzel waarvoor we uiteindelijk gesprekken met ongeveer 40 medewerkers hebben gevoerd. Uiteenlopend van experts op het gebied van het IJsselmeer tot veenweidegebieden en van waterkwaliteit tot maatregelen voor nieuwbouw.

Dataset naar online dashboard
De opgehaalde inzichten hebben we samengebracht in een dataset. Dit maakte het mogelijk om via PowerBI of andere tools een overzicht te genereren van de gewenste attributen. Op deze manier kon voor ieder doeleinde een overzicht worden gegenereerd. De volgende stap was het maken van een dashboard dat kon worden ingezien door medewerkers van het ministerie van IenW. Met als doel sturingsinformatie te hebben in de uitvoer van de beleidsmaatregelen. Hiervoor zijn onder iedere maatregel een aantal mijlpalen bepaald, waarmee de voortgang van de maatregelen kon worden bepaald.

Het dashboard is niet publiek toegankelijk vanwege het bevatten van persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen. Het wordt later dit jaar overgenomen in beheer van het ministerie, zodat dit intern kan worden bijgehouden.

Heeft uw vragen over onze aanpak of over water en bodem sturend? Neem dan contact op met Freek!

Freek Kuipéri

Adviseur
freek@bureau7tien.nl
/in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137